Szerződési feltételekA megrendelés módja:

A gépkocsi fotója mellett található megrendelőlap segítségével.

Telefonon: Hétköznap: 08-18 óráig (ettől eltérő időben üzenetrögzítő)

+36-20-350-8888

E-mail:
info@kissrentacar.hu


A megrendelőlap megérkezése után, rögzítjük és visszaigazoljuk rendelését.

A gépkocsi kiadása, illetve visszavétele hétköznap 8-18 óráig , szombaton 08-09 óráig
történik.
Ettől eltérő időpont külön egyeztetés alapján lehetséges, 3000 Ft munkaidőn túli kiadási díj
ellenében.

5 nap bérlés, de minimum 50,000-Ft feletti bérleti díj esetén a házhoz szállítás illetve
visszaszállítás (irodánktól) 70 km-en belül díjtalan.

5 nap és 50,000 Ft alatti bérlésnél 120 Ft/km kiszállítási és visszaszállítási díjat számolunk fel
belföldön.

A fentiek szerint az alábbi városokba tudjuk a díjtalan kiszállítás szolgáltatásunkat biztosítani.

Autókölcsönzés Székesfehérvár, autókölcsönzés Százhalombatta, autókölcsönzés
Paks, autókölcsönzés Dunaföldvár, autókölcsönzés Solt, autókölcsönzés Dunaújváros,
autókölcsönzés Siófok, autókölcsönzés Dabas, autókölcsönzés Érd, autókölcsönzés
Diósd, autókölcsönzés Bicske, autókölcsönzés Szigetszentmiklós, autókölcsönzés
Kiskörös, autókölcsönzés Kalocsa, autókölcsönzés Tolna, autókölcsönzés Lajosmizse,
autókölcsönzés .autókölcsönzés Kunszentmiklós, autókölcsönzés Gárdony, autókölcsönzés
Velence, Autókölcsönzés Enying, autókölcsönzés Simontornya, autókölcsönzés Budaörs,
autókölcsönzés Diósd, autókölcsönzés Gyál, autókölcsönzés Vecsés, autókölcsönzés
Sárbogárd, autókölcsönzés reptér,

Az alábbi megyék találhatók közel cégünkhöz: Autókölcsönzés Fejér megye, autókölcsönzés
Pest Megye, autókölcsönzés Tolna megye, autókölcsönzés Bács Kiskun megye

Fizetési feltételek:
A bérlés kezdetekor fizetendő.

A letétet az átvételkor kell megfizetni bankkártyával, előengedélyezés formájában.
Bérleti díj átadáskor készpénzben, vagy átutalással a bérlés napja a bérbeadó számláján.
Tartós bérlet esetén 14-30 napos számlázási időszakkal előre fizetve.

A készpénzes fizetés esetén számla kiállítása és az ÁFA megfizetése visszavételkor történik
az esetleges sérülések és plusz km-ek elszámolásával.

Általános bérleti feltételek

1.) A szerződő felek rögzítik, hogy a bérbe adó tulajdonát képezi a szerződésben szereplő
kisbusz, illetve kistehergépkocsi.

2.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérlő a gépkocsi bérletéért a szerződésben
szereplő bérleti díjat fizeti előre.

3.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a bérlő a bérleti díj
megfizetésével késedelembe esik, abban az esetben a bérbe adó a gépkocsit egyoldalúan
jogosult birtokba venni, ill. amennyiben a gépkocsi a bérbe adó telephelyén tartózkodik,
jogosult azt visszatartani.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen bérleti szerződés megkötésekor a bérlő
100.000 Ft kauciót fizet meg bérbe adó részére abból a célból, hogy a bérbe adó a kaució
összegéből az esetlegesen ki nem fizetett bérleti díjat vagy a bérlővel szemben más jogcímen
fennálló követelését kiegyenlítse. A kaució megfizetésének határideje a bérlés kezdete. A
bérleti jogviszony megszűnésekor - amennyiben a kaució felhasználására a fenti célokból nem
került sor a kaució a bérlő részére visszajár.

4.) A bérlő a gépjárműben a bérlés ideje alatt keletkezett károkért teljes kártérítést köteles
fizetni a bérbe adó részére, amennyiben a CASCO biztosítás bármely oknál fogva a kárt nem
téríti meg. Tehát a harmadik személy által okozott károkért is a bérlő felel.

5.) A gépjármű kisebb meghibásodását a bérlő saját maga is jogosult megjavíttatni, 5000 Ft
értékhatárig, szakszervizben, és a javítást a bérbe adó nevére kiállított számlával köteles
igazolni. Az 5000 Ft-os értékhatárt meghaladó javíttatásokról a bérbe adó jogosult dönteni. A
gépkocsi javításának időtartama alatt a bérlő sem szállásköltséget, sem egyéb költséget a
bérbe adótól nem követelhet, a bérbe adó csak a javítással kapcsolatos költségeket téríti meg,
egyéb kártérítést nem köteles fizetni.

6.) A bérlő tudomással bír arról, hogy a gépjármű 100 000,- Ft, illetve minimum 10% önrészű
CASCO biztosítással rendelkezik, erre tekintettel CASCO kárrendezés esetén a kárért a bérlő
100 000,- Ft-ig, illetve 1 000 000 Ft feletti kárnál 10%-ig köteles helytállni. A bérlő
tudomással bír arról, hogy ha biztosító lopás esetén nem téríti meg a kárt, lopás esetén a bérlő,
teljes kártérítéssel tartozik. Totál kár esetén a bérlő a gépkocsi forgalmi értékének 20 % -át köteles megfizetni.

7.) A bérlő tudomással bír arról, hogy a gépjármű forgalmi értéke a szerződésben szereplő
összeg. .

8.) A bérlő tudomással bír arról, hogy a bérlet időtartama alatt elkövetett közlekedési
vétségekért utólagosan is a bérlő felel.

9.) A bérbe adó a mellékletben nyilatkozik, hogy a bérlő a gépjárművel Magyarország
területét elhagyhatja-e.

10.) A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérbe adót haladéktalanul értesíti a gépkocsi

meghibásodása esetén az alábbi telefonszámok valamelyikén: 06-20/3508888 v ügyeleti

11.) A gépjármű üzemképtelenségének esetére a bérbe adó kötelezettséget vállal arra, hogy a
bérlő részére pótgépjárművet biztosít azzal, hogy a gépjármű tartózkodási helyére az
igénybejelentést követő legkésőbb 8 órán belül a pótgépjárművet elindítja. (Erre tekintettel a
pótgépjármű az út megtételéhez szükséges idő + legkésőbb 8 óra alatt ér a meghibásodott
gépjármű helyére.) A bérbe adó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ezen
kötelezettségének nem tesz eleget, az aznapi + 1 nap bérleti díjat visszafizeti a bérlő részére.

12.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a bérelt gépkocsi
üzemképtelensége abból adódik, hogy a bérlő a gépkocsival saját hibája miatt karambolozott,
a bérlő köteles megfizetni, mind a bérelt gépkocsi bérleti díját, mind pedig a pót gépkocsi
bérleti díját a bérbe adó részére. Ugyanezen fizetési feltétel vonatkozik arra az esetre is, ha a
bérelt gépkocsi műszaki hibáját a bérlő okozta. (Pl.: kenőanyag hiánya, szakszerűtlen vezetés,
stb. miatt) Amennyiben a pót gépkocsit a fentiek szerint a bérlő hibája miatt kell biztosítani, a
bérbe adó a pót gépkocsi bérleti díját garantálni nem tudja, azaz előállhat az eset, hogy a pót
gépkocsi az eredeti gépkocsi bérleti díjánál magasabb bérleti díjjal kerül bérbeadásra. A bérlő
kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti esetekben a gépkocsik bérleti díján túl megtéríti a
kiállás költségét is.

13.) A bérlő jogosult a vezető személyének meghatározására, azzal azonban, hogy a vezető
által okozott károkért is a bérlő felel a fentiek szerint. A bérlő köteles gondoskodni arról,
hogy a gépkocsi vezetésével általa megbízott személy a fenti szerződés előírásait betartsa. A
bérbe adó fenntartja azon jogot, hogy amennyiben a bérlő által megbízott személy részéről
nem látja biztosítva a gépkocsi biztonságos vezetését a bérlőtől másik gépkocsivezető
kijelölését kérheti. A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy 21. életévét be nem töltött
személyt nem bíz meg a gépkocsi vezetésével.

14.) A bérlő köteles a gépkocsit a jó gazda gondosságával használni és kezelni , annak állagát
megőrizni.

15.) A bérlő a gépkocsit másnak bérbe vagy kölcsön nem adhatja, csupán alkalmazottja
részére engedheti át a gépkocsi vezetésének jogát.

16.) A gépjárművet tilos vontatásra használni!

17.) Tilos a gépkocsit alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt álló személy részére
a vezetést átengedni!

18.) A bérbe adó a gépkocsit kenőanyaggal, és üzemanyaggal teljesen feltöltve, tartozékaival
együtt adja át a bérlőnek, aki ugyanilyen állapotban köteles a gépjárművet visszaszolgáltatni,
tartozékaival együtt. (szerszámok, emelő) Amennyiben a gépkocsiban olajat kell cserélni a
bérbe adót az olajcsere időpontja előtt 500 km el értesíteni kell. Következő olajcsere a
szerződésben szerepel.

19.) Amennyiben a bérlő a gépkocsit a továbbiakban is igénybe kívánja venni, ezen szándékát
legkésőbb a bérleti szerződés lejárata előtt 3 nappal írásban köteles a bérbe adó tudomására
hozni. A bérbe adó a bérleti szerződés meghosszabbítására nem köteles.

20.) Személyi sérülés vagy 15 000,- Ft-ot meghaladó anyagi kárral járó baleset esetén a bérlő

köteles rendőrségi intézkedést kérni - felelősségétől függetlenül és az erről szóló igazoló lapot
a bérbe adónak köteles bemutatni. Külföldön minden esetben rendőri intézkedést kell kérni.

21.) A bérlő a szerződés aláírásával igazolja, hogy a gépkocsi kötelező tartozékait átvette a
világítások működőképességét, ellenőrizte, a fékpróbát elvégezte.

22.) A gépkocsi extra szennyeződése ( pl. kutya , kárpit , stb. ) esetén illetve dohányzás esetén 10000- ft kárpittisztítást számolunk fel.

23.) Hozzájárulok személyi okmányaim másolásához.

24.) A tehergépkocsira menetlevél vezetése kötelező.